Chavanika School (aka TEST Chiangmai - aka Test Tutor - aka Testtutor Chiangmai - aka Tutoring and Education School-Thailand)

Chavanika School (aka TEST Chiangmai - aka Test Tutor - aka Testtutor Chiangmai - aka Tutoring and Education School-Thailand).jpg
Chavanika School (aka TEST Chiangmai - aka Test Tutor - aka Testtutor Chiangmai - aka Tutoring and Education School-Thailand).jpg
TEST Chiangmai.jpg
0.00 (1 review)
8/26-27, Superhighway Road, Tambon Suthep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, 50200 Thailand

Address: 8/26-27, Superhighway Road, Tambon Suthep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, 50200 Thailand

Other address: 114/19 T Nongpakung A Muang ChiangMai 50000 Thailand

Other email: testtutor14@gmail.com

About: we are TEST: Tutoring and Education School-Thailand.

ติวสอบ SAT เชียงใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ ทั้ง Part Math และ Reading

SAT คืออะไร

SAT (Scholastic Assessment Tests) คือ การสอบมาตรฐานของเด็ก high school ในอเมริกา ซึ่งมี high school จำนวนมาก และมีมาตรฐานการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลแตกต่างกัน จึงมีการสอบเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมและความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา แต่ละคน โดยไม่ใช้เกรดจากโรงเรียน เทียบได้กับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทย
ข้อสอบ SAT มีเนื้อหาอะไร
องค์กร College Board ได้ทำการพัฒนาข้อสอบ SAT มาตลอดโดยผลจากการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นคนที่มีทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน องค์กร College Board เชื่อว่าข้อสอบเพียง 2 ส่วนก็สามารถวัดผลได้แล้ว (เวลาสมัครสอบ SAT เราจะได้สอบทั้งหมด) ซึ่งก็คือ Mathematics และ Reading & Writing
สิ่งที่น่าสนใจก็คือการทำข้อสอบ SAT นั้นหากตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน (ไม่ว่าข้อนั้นจะยากหรือง่าย) แต่ถ้าตอบผิดจะถูกหักคะแนนข้อละ 0.25 คะแนน ด้วยเหตุนี้นักเรียนบางคนจึงเลือกไม่ตอบคำถามบางข้อหาก ไม่มั่นใจเพราะแม้จะไม่ได้คะแนน แต่ก็จะไม่ถูกหักคะแนนด้วย คะแนนในส่วนนี้เรียกว่า Raw Score ทั้งนี้คะแนนเต็มของข้อสอบ SAT ในแต่ละวิชาหรือที่เรียกว่า Scaled Score นั้นคือ 800 คะแนน (รวม 3 วิชาเท่ากับ 2,400 คะแนน) ทำให้หลายๆคนงงว่ามีคำถาม 50-60 ข้อแต่ทำไมคะแนนเต็ม 800 คะแนน คำตอบก็คือคะแนน Raw Score ที่ทำได้จะถูกนำไปแปลงค่าเป็นคะแนน Scaled Score เช่น หากทำคะแนน Raw Score วิชา Critical Reading ได้ 50 คะแนนจะได้ Scaled Score ประมาณ 600 คะแนน
ล่าสุดในการสอบปี 2016 ตั้งแต่รอบสอบ March เป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบครั้งใหญ่ (ในไทยไม่มีรอบสอบนี้ แต่จะปรับในรอบถัดไปคือ May แทน) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้
1. ไม่มีการหักคะแนนข้อที่ทำผิดอีกต่อไป (ข่าวดีมาก!)
2. ในส่วน Critical Reading และ Writing จะถูกยุบรวมกันและใช้ชื่อว่า Reading & Writing
3. การสอบ Essay จะกลายเป็น Optional (ไม่บังคับสอบ)
4. การสอบ Reading & Writing จะไม่ถามศัพท์มากเหมือนแบบเดิม แต่จะใช้วิธีถามว่าคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง มีความหมายว่าอย่างไรได้บ้าง ดังนั้นแม้จะไม่รู้จักศัพท์คำนั้น แต่อาจเดาได้จากความหมายรวมที่ตีความได้จากประโยค
5. การสอบ Reading & Writing จะมีคำถามจาก Graph และ Chart ให้ตอบหลายข้อ
6. การสอบ Mathematics จะมี topic ที่เพิ่มมาจากเดิม
7. การสอบ Mathematics จะมีบางข้อที่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้
ควรเริ่มเรียน SAT เมื่อไร
การสอบ SAT ไม่มีการกำหนดอายุผู้สอบและเก็บผลไว้ได้ถึง 2 ปี ดังนั้นนักเรียนหลายๆคนจึงเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT ตั้งแต่อยู่ม. 4 (หรือประมาณ Grade/Year 10) เนื่องจากทำให้มีโอกาสสอบหลายรอบมากกว่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้คะแนนสูงมากกว่าคนที่เตรียมตัวช้า

เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับ SAT
(1) SAT ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Mathematics และ Reading and Writing (ในอดีตมี 3 ส่วนคือ Mathematics, Critical Reading และ Writing)
(2) ในการคิดคะแนน เมื่อตอบถูกจะได้ 1 คะแนน แต่หากไม่ตอบหรือตอบผิดจะไม่ได้คะแนน แต่จะไม่มีการหักคะแนน (ต่างจากข้อสอบในอดีตที่หากตอบผิดจะมีการหักคะแนนด้วย) คะแนนในส่วนนี้เรียกว่า Raw Score โดยจะถูกนำไปแปลงค่าเป็น Scaled Score ต่อไป (คะแนนเต็มของ Scaled Score คือ 800 คะแนนในแต่ละส่วน)
(3) ข้อสอบ Mathematics มี 58 ข้อ (20 ข้อห้ามใช้เครื่องคิดเลข ส่วนอีก 38 ข้อสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้) ส่วน Reading and Writing มี 96 ข้อ (Reading มี 52 ข้อ ส่วน Writing มี 44 ข้อ)
(4) SAT เป็นข้อสอบที่ฝึกการคิดและตอบคำถามให้เร็วและถูกต้อง ดังนั้นเวลาเฉลี่ยในการตอบคำถามแต่ละข้อจึงอยู่ระหว่าง 47-87 วินาทีเท่านั้น (75 วินาทีต่อข้อในส่วน Reading/ 47 วินาทีต่อข้อในส่วน Writing/ 75 วินาทีต่อข้อในส่วน Mathematics ที่ใช้เครื่องคิดเลขได้/ 87 วินาทีต่อข้อในส่วน Mathematics ที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้)
(5) เมื่อกล่าวถึง SAT โดยทั่วไปมักหมายถึง “SAT I” หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “SAT Reasoning Test” ส่วน SAT II นั้นมีเรียกอีกอย่างว่า “SAT Subject Tests”

(6) SAT เป็นการสอบแบบ Paper-based Test หรือการฝนคำตอบลงบนกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางข้อของ Mathematics ที่ใช้วิธี “grid-in” หรือเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วย
(7) จากข้อมูลของ College Board คะแนนเฉลี่ยในปี 2015 ของ Mathematics, Critical Reading และ Writing คือ 511, 495 และ 484 คะแนนตามลำดับ (8) ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนสามารถเลือกสอบได้ทั้ง SAT และ ACT ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ SAT
(8) ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนสามารถเลือกสอบได้ทั้ง SAT และ ACT ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ SAT

สมัครสอบ SAT ได้ที่ไหน
การสมัครสอบ SAT สามารถทำผ่านทางเว็บไซด์ของ College Board ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ (Tutoring and Education School-Thailand ) สถานที่ตั้งโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอกตร้า ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่ 161/9 ต หนองป่าครั่ง อ เมือง จ เชียงใหม่ 50000 และสาขา 2 ใต้ตึกภูสรวงเพลส ติดคันคลอง ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-009-489, 085-0300735, 0856154412 เปิดสอนหลักสูตร TOEIC, TOEFL, IELTS, TEGS, TU-GET, CU-TEP, CU-AAT, IGCSE, Conversation Business English, GAT, O-NET GMAT GRE SAT MATH COMPUTER และ หลักสูตรพิเศษอื่นๆ ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้ถูกออกแบบ ทดสอบพัฒนาและปรับแก้แล้วพบว่าได้ผลตามความคาดหมายหลักของผู้เรียนโดยผู้เรียนจะได้รับการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์การใช้ภาษา ความเข้าใจในประโยคที่ซับซ้อน พร้อมเสริมความมั่นใจและแนะนำเทคนิคต่างๆไปในขณะเดียวกัน อำนวยการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์ไทย อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หลายแห่ง สำหรับผลงาน ผู้เรียนสามารถสอบผ่านและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำได้

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ยังได้เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเตรียมสอบอื่น สำหรับชั้นเรียนส่วนตัวคุณภาพ ที่เน้นทั้งเพิ่มเกรด สอนสอบชิงทุนและแข่งขันระดับประเทศโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การติวมากว่าสิบปี และทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรสำหรับพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดระบบการเรียนการสอน โดยเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนอย่างแท้จริง หลักสูตรการเรียนการสอนปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายงานไหน เราก็สามารถจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เรายังมีบุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการแก่นักเรียนทุกท่านและนักเรียนที่ได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับเราทุกคนถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างมากและเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนช่วยให้นักเรียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
Test Tutor มีข่าวแจ้งน้องๆให้ทราบว่า จากการที่ College Board แจ้งยกเลิกการสอบ SAT ในเดือน Jun

  • You must to post comments
Showing 1 result
Chavanika School (aka TEST Chiangmai - aka Test Tutor - aka Testtutor Chiangmai - aka Tutoring and Education School-Thailand).jpg 10 years ago
TEST Chiangmai.jpg 10 years ago
Showing 2 results
Guest Author
Post as a guest by filling out the fields below or if you already have an account.
Name*
E-mail*
Website
Body*
Keyword
General Tuition (Baht)
to ฿ / Year
Rating
Daily Recess Time
to min / day
School Facilities
More School Facilities
Language Institute Chiang Mai University - LICMU .jpg
239 Hauy Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai,Thailand 50200. 2.26 km
(+66) 53943751-3(+66) 53943751-3
+66(53)943754
Education Gateway Logo.png
Baan Benchaphan Building 29/1 Baanmai Langmor Soi 7, Suthep Road, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 2.26 km
+66 (0) 53 810 587+66 (0) 53 810 587
+66 (0) 97 945 1998+66 (0) 97 945 1998
+66 (0) 53 810 587
1.jpg
238 Phrapokklow Rd. T. Sri Phum. A. Muang. Chiang Mai 50200. Thailand 2.26 km
053-418673-5053-418673-5
053-418673-5 Ext 111
Education Gateway logo.JPG
ซอย 8 บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 Tambon Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200, Thailand 3.98 km
+6653810587+6653810587
+66979451998+66979451998
+6653810587
Smile Campus International Co., Ltd. - Chiang Mai.jpg
28/6 Soi 11 Nimmanhaemin Road, Suthep, Chiang Mai 50200, Thailand 4.41 km
+66 (0) 53 213 824+66 (0) 53 213 824
+66 (0) 86 632 4594+66 (0) 86 632 4594
+66 (0) 53 213 856
London House School of English.png
74/2 Viang Kaew Road Chiang Mai 50200 Thailand 5.2 km
053 326301053 326301
053 416 792
school with flag small.png
64/1 Soi 1 (Soi Chang Kian) Huay Kaew Road, Chiang Mai 50300 Thailand 5.42 km
panyaden-international-school-logo.png
2.50 (2 reviews)
Panyaden, 218 Moo 2 Namprae,Hang Dong,Chiang Mai 50230,Thailand. 5.5 km
+66 (0) 53 441 460+66 (0) 53 441 460
+66 ( 0) 80 078 5115+66 ( 0) 80 078 5115
+66 (0) 53 441 461
school with flag small.png
Thetsaban Tambon Change Phueak Soi 1, Chang Phueak, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300, Thailand 5.7 km
084-123 2122084-123 2122
Hana Christian International School Logo.jpg
55 Moo 12, T. Nongkwai, A. Hangdong, Chiang Mai 50230, Thailand 5.76 km
+66 53 125 246+66 53 125 246
Nakornpayap International School - NIS.jpg
240 Moo 6, Tambon San Phi Sua, Amphur Muang, Chiang Mai,Thailand 50300 6.08 km
053 110 680 , 053110680-3053 110 680 , 053110680-3
Nava Chiang Mai School - San Kamphaeng Branch (aka Nava School of English - aka Green TEFL).jpg
4 Sookaseam Soi 8 T. Patan A. Muang Chiang Mai 50300 Chiang Mai Thailand 6.08 km
The Far Eastern University Logo (Chiang Mai).png
Mueang Chiang Mai District Soi Mahidon 1 Hai Ya Chiang Mai 50100 Thailand 7.16 km
0-5320-1800-40-5320-1800-4
0-5320-1810
Nandachart Preschool & Grade School - Changpuak and Hangdong Campuses.jpg
3/1 Maneenoparat Soi 2, Mueang Chiang Mai Chang Phueak Chiang Mai, 50200 Thailand 7.24 km
053 212 248053 212 248
Pimandek ChiangMai School (aka Pimandek Chiang Mai School) Logo.jpg
222 หมู่ 2 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 7.4 km
053-274 002053-274 002
Sarasas Witaed Lanna School Logo.png
Mae Hia Chiang Mai 50100 Thailand 7.5 km
053-328816-7 ,088-2634616, 053 328815053-328816-7 ,088-2634616, 053 328815
Rajabhat Chiang Mai University (CMRU).png
Changphuak Road, Chang Phueak, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300, Thailand 7.62 km
66-53-88586266-53-885862
053 885982053 885982
0-5388-5556
Untitled.png
2 Bunruangrit Rd., T. Hai Ya, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand 7.88 km
053-276430053-276430
053-277452
Lanna International School Thailand - LST.jpg
300 Grandview Moo 10 Hang Dong Road T. Mae-hea, A. Muang Chiang Mai 50100 Thailand 7.88 km
053 806-230053 806-230
+66 53 806 230-1+66 53 806 230-1
Extension 116
Thai Farm Cooking School logo.jpg
Mueang Chiang Mai District Moon Muang Road Soi 9 Si Phum Chiang Mai 50200 Thailand 8.07 km
+66 81 288 59 89 , + 66 87 174 92 85+66 81 288 59 89 , + 66 87 174 92 85
Showing 1 - 20 of 76 results